Kịch bản tổng đài trượt line app Tcall theo yêu cầu KH

Kịch bản tổng đài ko setup đổ Queue,phải setup context_man manual như sau
;8080-Ext-Q8-Nha-Nguyet——————
exten => 080,1,Dial(Local/1351208@Kh-PhukhangQ8/n,10,TtWwm)
exten => 080,2,GotoIf($[$[“${DIALSTATUS}”=”CHANUNAVAIL”] | $[“${DIALSTATUS}”=”CONGESTION”] | $[“${DIALSTATUS}”=”BUSY”] | $[“${DIALSTATUS}”=”NOANWSER”]]?3:3)
exten => 080,3,Dial(Local/+84919162646@KH-PhuKhangSales96/n,20,TtWwm)
exten => 080,4,GotoIf($[$[“${DIALSTATUS}”=”CHANUNAVAIL”] | $[“${DIALSTATUS}”=”CONGESTION”] | $[“${DIALSTATUS}”=”BUSY”] | $[“${DIALSTATUS}”=”NOANWSER”]]?5:5)
exten => 080,5,Dial(Local/+84334758346@KH-PhuKhangSales96/n,20,TtWwm)
exten => 080,6,GotoIf($[$[“${DIALSTATUS}”=”CHANUNAVAIL”] | $[“${DIALSTATUS}”=”CONGESTION”] | $[“${DIALSTATUS}”=”BUSY”] | $[“${DIALSTATUS}”=”NOANWSER”]]?7:7)
exten => 080,7,Dial(Local/+84583388886@KH-PhuKhangSales94/n,25,TtWwm)
exten => 080,8,Hangup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.