Cài Đặt Asterisk 16 Trên CentOs 7

Đóng góp bởi: TriAnh Solutions 8771 lượt xem Đăng ngày 09/06/2023 Chia sẻ:

I. Tổng Quan

1.1 Voice over IP

Voice over Internet Protocol (VoIP) là một giao thức dùng để truyền giọng nói qua mạng máy tính thông qua giao thức IP. Công nghệ VoIP chuyển đổi giọng nói thành tín hiệu Digital cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ máy tính, VoIP phone,…

1.2 Asterisk

Asterisk là phần mềm dùng làm tổng đài điện thoại – Private Branch Exchange (PBX) được sử dụng để thiết lập và kiểm soát các cuộc gọi giữa các điểm cuối viễn thông, cho phép thực hiện các cuộc gọi nội bộ với nhau, hoặc kết nối với với hệ thống mạng điện thoại chuyển mạch công cộng – Public switched telephone network (PSTN) và các thiết bị hoặc dịch vụ thoại qua mạng IP (VoIP).

1.3 FreePBX

FreePBX là một ứng dụng web mã nguồn mở. Dùng để điều khiển và quản lý Asterisk (PBX) thông qua giao diện người dùng (GUI). Từ đó giúp việc điều khiển và quản lý dễ dàng và thân thiện hơn.

II. Các Bước Cài Đặt

Chuẩn bị

 • Máy ảo VMware
 • Hệ điều hành CentOS7 (đối với tự cài đặt)
 • Ram: 512Mb – 1Gb
 • Ổ đĩa: > 10Gb

Có 2 cách cài đặt:

2.1 Sử dụng bản ISO

Bản ISO đã được tích hợp sẵn CentOS7, Asterisk và FreePBX. Chọn phiên bản phù hợp và tải về theo đường dẫn: https://www.freepbx.org/downloads/ 

(Trong bài này sử dùng phiên bản: HISTORICAL SNG7-PBX-64bit-1904 | FreePBX 14 • Linux 7.6 • Asterisk 13 or 16)

Bước 1: Mở Vmware và chọn đường dẫn đến file ISO đã chuẩn bị

Bước 2: Cấu hình với thông số sau đây

Bước 3: Khởi động máy ảo

 • FreePBX 14 Installation (Asterisk 13) – Recommended † Enter
 • Graphical Installation – Output to VGA † Enter
 • FreePBX Standard † Enter
 • Trong phần Installation Summary lưu ý bật card mạng

Bước 4: Đặt mật khẩu trong phần ROOT PASSWORD

Bước 5: Reboot sau khi hoàn tất

 • Đăng nhập lại với local host là root, password là mật khẩu đã tạo.

2.2 Cài đặt trên CentOS 7

Cài đặt hệ điều hành CentOS7 tương tự 5 bước trên. Ở bước 1 thay đổi đường dẫn là file ISO CentOS.

2.2.1 Cài đặt hệ thống


setenforce 0

sed -i ‘s/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

 • Cập nhật hệ thống đảm bảo các gói update mới nhấtyum -y update && yum -y groupinstall core && yum -y groupinstall base && yum -y install epel-release && yum -y remove sendmail

yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel radiusclient-ng-devel portaudio-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel libtermcap-devel ilbc-devel python-devel bison tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc mariadb mariadb-server fail2ban jwhois xmlstarlet ghostscript libtiff-tools patch e2fsprogs mpg123 lame gstreamer postfix mongodb-server

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpmyum -y install https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

yum -y install yum-plugin-replace

yum replace php –replace-with php56u

yum –enablerepo=ius-archive -y install php56u php56u-mysqlnd php56u-process php56u-pear php56u-mbstring php56u-xml php56u-gd php56u-curl

curl –silent –location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash –

yum -y install nodejs

cat >> /etc/odbc.ini << EOF


[MySQL-asteriskcdrdb]


Description = MariaDB connection to ‘asteriskcdrdb’ database


driver = MySQL


server = localhost


database = asteriskcdrdb


Port = 3306


Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock


option = 3


Charset=utf8

EOF

 • Khởi động mariadb​​​​​​​

systemctl enable mariadb.service

systemctl start mariadb

systemctl enable httpd.service

systemctl start httpd.service

systemctl stop firewalld

systemctl mask firewalld

 • Reboot lại hệ thống

​​​​​​​2.2.2 Cài đặt Asterisk FreePBXcd /usr/src

wget http://www.pjsip.org/release/2.5.5/pjproject-2.5.5.tar.bz2

tar -xjvf pjproject-2.5*

cd /usr/src/pjproject-2.5*/

make distclean

./configure –prefix=/usr –libdir=/usr/lib64 –enable-shared –disable-sound –disable-resample

–disable-video –disable-opencore-amr CFLAGS=’-O2 -DNDEBUG’

make uninstall && ldconfig && make dep && make && make install && ldconfig

 • Cài Asterisk 16​​​​​​​

cd /usr/src

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz

 • Biên dịch và cài đặt Asteriskcd /usr/src

tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz

rm -f asterisk-16-current.tar.gz

cd asterisk-*

contrib/scripts/install_prereq install

./configure –libdir=/usr/lib64 –with-pjproject-bundled –with-jansson-bundled

contrib/scripts/get_mp3_source.sh

make menuselect

 • Chọn các module và ứng dụng sau đó Save & Exit

​​​​​​​​​​​​​​

Add-ons

Applications

Core Sound Packages

Music On Hold File Packages

Extras Sound Packages

 • Thiết lập phân quyền chạy dưới user Asterisk​​​​​​​
adduser asterisk -s /sbin/nologin -c “Asterisk User”

 • Bắt đầu biên dịch và cài đặt

make && make install && chown -R asterisk. /var/lib/asterisk

systemctl disable asterisk

 • Thiết lập cài đặt lại FreePBX cho Apache và PHPsed -i ‘s/(^upload_max_filesize = ).*/120M/’ /etc/php.ini

sed -i ‘s/^(User|Group).*/1 asterisk/’ /etc/httpd/conf/httpd.conf

sed -i ‘s/AllowOverride None/AllowOverride All/’ /etc/httpd/conf/httpd.conf

systemctl restart httpd.servicecd /usr/src

wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz

tar xfz freepbx-14.0-latest.tgz

rm -f freepbx-14.0-latest.tgz

cd freepbx

touch /etc/asterisk/modules.conf

./start_asterisk start

./install -n

cat > /etc/systemd/system/freepbx.service <


[Unit]


Description=Freepbx


After=mariadb.service

[Service]


Type=oneshot


RemainAfterExit=yes


ExecStart=/usr/sbin/fwconsole start


ExecStop=/usr/sbin/fwconsole stop

[Install]


WantedBy=multi-user.target


EOF

systemctl enable freepbx

 • Mở cổng TCP 80 cho phép truy cập vào

firewall-cmd –zone=public –add-port=80/tcp –permanent

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service={http,https}

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=5060-5061/tcp

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=5060-5061/udp

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=10000-20000/udp

firewall-cmd –reload

2.2.3 Tạo Extensions

 • Mở trình duyệt web, truy cập vào địa chỉ IP cùa Server

Trong tab Applications ” Extensions ” Add Extensions ” Add New PJSIP Extention

Sau đó Apply Config

2.2.4 Thực hiện cuộc gọi

Sử dụng phần mềm eyeBeam cấu hình như sau:

 • Thực hiện cuộc gọi và kết quả hoàn thành

​​​​​​​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

XU THẾ TẤT YẾU

Đồng hành xu thế chuyển đổi số cho doanh nghiệp cả nước.

Liên hệ ngay với chúng tôi qua số
hotline 1900.2727777 để được hướng dẫn.

Chúng tôi trân trọng và rất hân hạnh được phục vụ!